ร่างระเบียบสมาคม ABC

 

ASAEN AMERICAN PITBULL/BULLY KENNEL CLUB (ABC)?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

การเป็นสมาชิก
- ค่าธรรมเนียมปีละ 300 บาท ( สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด )

การขึ้นทะเบียนคอก
- ค่าธรรมเนียมราย 5 ปี 500 บาท และสามารถเปลี่ยนชื่อคอกสุนัขได้โดยเสียค่าใช้จ่าย 100 บาท สามารถใช้ชื่อคอกนำหน้าชื่อลูกสุนัขได้

การขึ้นทะเบียนตัวสุนัขและเอกสารประกอบ
- ค่าธรรมเนียมตัวละ 300 บาท
- ใบพันธุ์ประวัติ ( PEDIGREE ) ที่ได้รับการรับรอง ตัวอย่างเช่น
- ใบ EXPORT PEDIGREE (เอ็กซ์พอร์ทเพดดีกรี) ของประเทศที่สมาชิกสั่งสุนัขนำเข้ามา
- ใบ CERTIFIED PEDIGREE (ใบรับรองพันธุ์ประวัติ) ของสมาคมผู้พัฒนาสุนัขแห่งประเทศไทย (TKC.)
- ต้องนำมายื่นเพื่อประกอบการสมัครโดยสมาคมฯ จะทำการประทับตราของสมาคมฯ บนเอกสารทั้งหมดด้วย

การโอนเปลี่ยนเจ้าของ
- ค่าธรรมเนียมตัวละ 300 บาท

การแจ้งผสม ต้องกระทำภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากวันที่ผสม พร้อมภาพถ่ายประกอบ
- การแจ้งผสมสุนัขให้สมาชิกแจ้งได้ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) และสามารถแจ้งได้ทั้งทาง อีเมล์ โทรสาร ทางจดหมาย หรือมาแจ้งด้วยตนเอง โดยแนบรูปถ่าย สุนัขขณะทำการผสมพันธ์พร้อมรูปเจ้าของพ่อพันธ์ แม่พันธ์ และพยานอีกอย่างน้อยหนึ่งท่าน หากเกินกำหนดระยะเวลา สมาคมจะไม่รับการขึ้นทะเบียนตัวสุนัข
- สมาชิกแจ้งผสมเกินกว่ากำหนดระยะเวลาแต่ไม่เกินหนึ่งเดือนคิดค่าปรับ 1,000 บาท เกินกำหนดหนึ่งเดือน สมาคมจะไม่รับแจ้งผสมพันธ์ ลูกสุนัขที่เกิดมามาจะไม่มีประวัติทางสายเลือด ต้องขึ้นทะเบียนเป็น No Record

เมื่อสุนัขเกิด ต้องมีการส่งภาพถ่ายหลักฐาน มาเพื่อทำการแจ้งเกิดโดยเร็วที่สุด (ฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่ต้องเป็นสุนัขที่มีการแจ้งการผสมพันธ์ไว้แล้ว)
- การแจ้งเกิดต้องกระทำภายในหนึ่งสัปดาห์หลังสุนัขคลอดพร้อมแนบภาพถ่ายของลูกสุนัขแต่ละตัว กรณีที่แจ้งเกิดเกินกว่าระยะเวลาชมรมฯ จะคิดค่าปรับ จำนวน 1,500 บาท (ขั้นตอนนี้สำคัญมาก เราต้องการความใส่ใจ ซีเรียส และจริงจังของผู้ผสมพันธ์)

การแจ้งเกิดลูกสุนัข ต้องภายใน 90 วันหลังจากวันที่ลูกสุนัขเกิด (ทำได้ในกรณีแจ้งเกิดไว้แล้ว)
- การแจ้งเกิด มีค่าธรรมเนียมในการตั้งชื่อลูกสุนัขและค่าธรรมเนียมใบทะเบียนตัว (REGISTRATION CERTIFICATE) ตัวละ 250 บาท)
- และต้องทำให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดระยะเวลา 45 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน หากเกินกำหนดคิดค่าปรับเพิ่มตัวละ 300 บาท
- เกิน 60 วัน แต่ไม่เกิน 90 วัน คิดค่าปรับเพิ่มตัวละ 500 บาท
- แจ้งเกิดสุนัขเกิน 1 ปี โดยมีเหตุผลที่สมควร คิดค่าปรับเพิ่มตัวละ 1,500 บาท ( สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับจดทะเบียนในกรณีไม่มีเหตุผลที่สมควร )
- การแจ้งผสมสุนัขในกรณีที่ผู้ผสม (Breeder) เป็นเจ้าของสุนัขตัวเมีย แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของสุนัขตัวผู้ ให้ผู้แจ้งขอสำเนาบัตรสมาชิก หรือบัตร
ประชาชนของเจ้าของสุนัขตัวผู้ พร้อมทั้งเซ็นรับรองการผสมพันธุ์มายื่นด้วย
- แม่พันธุ์สุนัขต้องทำการพักท้องเป็นเวลา 6 เดือนหลังจากการแจ้งเกิดลูกสุนัขครอกล่าสุด
- การผสมสุนัข สมาคมฯ กำหนดอายุขึ้นต่ำของพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์สุนัข ดังนี้
- American Bully (ABKC TYPE) พ่อและแม่พันธุ์ต้องมีอายุ 12 เดือนขึ้นไป
- American Pit Bull (UKC TYPE) พ่อและแม่พันธุ์ต้องมีอายุ 12 เดือนขึ้นไป
- American Pi Bull (ADBA TYPE) พ่อและแม่พันธุ์ต้องมีอายุ 18 เดือนขึ้นไป
- การแจ้งผสม แจ้งเกิดลูกสุนัข หรือการแจ้งผสมย้อนหลัง สมาคมฯ จะรับเฉพาะสุนัขพ่อพันธุ์และแม่พันธ์ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสมาคมฯแล้ว
เท่านั้น สมาคมฯจะไม่รับแจ้งผสมและแจ้งเกิดย้อนหลังในกรณีที่สุนัขพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนหรือมาจดทะเบียนพร้อมแจ้งเกิดลูกย้อนหลัง ยกเว้นจะมีเหตุผลอันสมควรอนุมัติ เช่น ผสมติดท้องมาจากต่างประเทศ อยู่ในระหว่างรอเอกสารจากต่างประเทศ หรือเหตุผล อื่น ๆ ที่เหมาะสม โดยผู้แจ้งต้องชี้แจงมาเป็นลายลักษณ์อักษรซี่งจะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาภายหลัง การรับแจ้งจดทะเบียนในกรณีเช่นนี้ขึ้นอยู่กับมติของคณะกรรมการฯ เป็นราย ๆ ไป

การขอใบพันธุ์ประวัติ PEDIGREE
- ค่าธรรมเนียมใบพันธุ์ประวัติ 3 ชั่วอายุ (3 GENERATIONS PEDIIGREE) ตัวละ 500 บาท

สมาชิกประเภทชมรม ทางสมาคมมีการกำหนดระเบียบสำหรับสมาชิกประเภทชมรมไว้ดังนี้
1. ชมรมที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ จะต้องมีสมาชิกของชมรมไม่น้อยกว่า 20 คน
2. การขอสมัครเป็นสมาชิกประเภทชมรม ให้ประธานชมรมยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อนายกสมาคมฯ พร้อมแนบข้อบังคับของชมรม, รายชื่อ ที่อยู่ ของกรรมการชมรมและผู้เป็นสมาชิกชมรมมากับคำขอด้วย เมื่อนายกสมาคมฯได้รับคำขอสมัครเป็นสมาขิก พร้อมทั้งข้อบังคับของชมรม รายชื่อ ที่อยู่ของกรรมการชมรมและสมาชิกชมรมแล้ว นายกสมาคมฯ จะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ เมื่อคณะกรรมการสมาคมฯได้พิจารณาแล้ว มีผลเป็นประการใด เลขานุการสมาคมฯจะแจ้งผลให้แก่ชมรมทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมมีมติ
3. ชมรมจะต้องมีข้อบังคับของชมรม โดยข้อบังคับของชมรมอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
3.1 ชื่อชมรม
3.2 วัตถุประสงค์ของชมรม
3.3 ที่ตั้งของชมรม
3.4 วิธีการรับสมาชิก และการขาดจากสมาชิกภาพ
3.5 ข้อกำหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการของชมรม ได้แก่ จำนวนกรรมการ การตั้งกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ และการประชุมของคณะกรรมการ ทั้งนี้ประธานชมรมจะต้องมาจากการเลือกตั้ง และต้องให้ สิทธิ์สมาชิกของชมรมสามารถเรียกประชุมใหญ่วิสามัย เพื่อแต่งตั้งและหรือถอดถอนคณะกรรมการของชมรมได้
4. การแต่งตั้งกรรมการของชมรมขึ้นใหม่ทั้งชุด หรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของชมรมให้กระทำตามข้อบังคับของชมรม และชมรมจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้แก่นายกสมาคมทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการของชมรม
5. ชมรมจะต้องจัดให้มีการประชุม หรือสัมมนา หรือสัมมนาหรือกิจกรรมใดๆ เป็นการให้ความรู้ในเชิงวิชาการเกี่ยวกับสุนัขที่ชมรมเกี่ยวข้อง เผยแพร่ให้แก่สมาชิกของชมรม และหรือประชาชนทั่วไปได้รับทราบ รับรู้ หรือร่วมกิจกรรมกับชมรม หรือจัดประกวดสุนัขอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แต่ทั้งนี้จะจัดประกวดสุนัขชิงแชมป์ประเทศไทยโดยการรับรองของสมาคมได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี หากจะจัดเกินกว่านี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสมาคมฯ
6. ชมรมจะต้องชำระค่าบำรุงสมาคมฯเป็นรายปี ในอัตราปีละ 2,000.-บาท
7. ในกรณีที่ชมรมค้างชำระค่าบำรุงสมาคมฯ หรือค่าธรรมเนียมใดๆ และได้รับหนังสือเตือนให้ชำระจากเลขานุการสมาคมฯแล้ว แต่เพิกเฉยไม่ยอมชำระภายในกำหนดที่ระบุไว้ในหนังสือเตือนดังกล่าว คณะกรรมการสมาคมอาจมีมติถอดถอนสมาชิกภาพของชมรมได้
8. ชมรมจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ และระเบียบของสมาคมฯโดยเคร่งครัด
9. หากชมรมได้ดำเนินการใดๆ เป็นการขัดต่อข้อบังคับ หรือ ระเบียบของสมาคมฯ หรือมติใดๆ ของคณะกรรมการสมาคมฯ หรือกระทำการใดๆอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาคมฯ และหรือสมาชิกอื่นใดของสมาคมฯ คณะกรรมการสมาคมฯอาจมีมติถอดถอนสมาชิกภาพของชมรมได้
10. ในกรณีอื่นๆที่ไม่สามารถปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสมาคมฯ
11. ในกรณีที่สมาชิกประเภทชมรมของสมาคมฯได้เป็นสมาชิกอยู่ก่อนหน้าที่ระเบียบปฏิบัตินี้มีผลบังคับใช้ ให้ชมรมนั้นปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัตินี้ ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 90 วัน นับแต่วันที่ระเบียบปฏิบัตินี้มีผลบังคับใช้

Calendar

ธันวาคม 2018
อา พฤ
« มี.ค.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031